Gyerek

Akár tízezreket kaphatnak a családok szeptemberben

Sok család került nehéz anyagi helyzetbe, elsősorban a koronavírus tavaszi leállás miatt. Vannak, akik kölcsön segítségével tudják beiskolázni a gyerekeiket. Az önkormányzatok azonban segítik a rászoruló családokat.
2020. Szeptember 01.
Akár tízezreket kaphatnak a családok szeptemberben (fotó: Getty Images)

A Pénzcentrum járt utána annak, hogy az önkormányzatok milyen formában támogatják a rászoruló családokat. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és budapesti kerületben van valamilyen segítség, ezért érdemes az adott önkormányzat oldalára rákeresni és letölteni az igénylőlapot. Néhány példa arra, hogy milyen segítséget nyújtanak az önkormányzatok.

Óbuda

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult az a gyermeket gondozó család, melyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 százalékát, azaz 38 475 forintot. Ha a gyermeket egyedülálló szülő gondozza illetve a családban tartósan beteg gyermeket nevelnek az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 százalékátát, azaz 41 325 forintot. Annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll 6000 forint összegű pénzbeli támogatás folyósítására kerül sor augusztus hónapban. (A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű igazolással rendelkezők részére 6500 forint.)

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nyújt annak a gyermekét nevelő családnak, amelyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 százalékát; azaz 65 500 forintot, illetve a gyermekét egyedül nevelő szülőnek, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260 százalékát, azaz 74100 forintot.

Az Önkormányzat beiskolázási segélyben részesíti a nappali tagozaton tanuló, 23 évesnél fiatalabb gyermeket nevelő családot, illetve a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőttet, amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül. A családban az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 százalékát, azaz 62 700 forintot, egyedülálló szülő esetén 250 százalékát, azaz 71 250 forintot. Az általános iskolás korú gyermekek esetében a támogatás összege 10 000 forint, középiskolások esetében 15 000 forint, felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók esetében 17 000 forint.

A kerületben szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, vagy szöveges értékelés esetén legfeljebb két tárgy értékelése jól megfelelt és a többi tantárgy értékelése kiválóan megfelelt. További feltétel, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékárát, azaz 85 500 forintot. Az ösztöndíj összege a tanévre szólóan 6000 Ft/hó, amennyiben a gyermek bizonyítványa kitűnő, az ösztöndíj összege: 7000 Ft/hó. A támogatásokra közel 24 millió forint áll rendelkezésre, az összes kérelmezőnek – aki megfelel a jogosultsági feltételeknek – tudnak segítséget nyújtani.

Ferencváros

Egyszer taneszköz-csomagot biztosít az önkormányzat tanévente 11 IX. kerületi általános iskolás diákok részére.1-4. osztályban minden diák részesül a taneszköz-csomag támogatásban, 5-8. osztályos diákok közül a kerületben lakóhellyel rendelkező nappalis tanulók kaphatnak taneszközöket: 2020/2021-es tanévre közel 2900 fő tanuló részesülhet a támogatásban.

Ezen kívül Ferencváros iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:

– a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy

– a kettő- vagy többgyermekes, vagy

– a tartósan beteg gyermeket nevelő családok

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és ott életvitelszerűen tartózkodó tanulói részére. A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be. A támogatás összege tanulónként egységesen 12 ezer forint. Az erre szánt idei összeg 10 millió forint, és 800 gyerek veszi igénybe. Ha ennél többen jelentkeznének, az önkormányzat a rendelet szerint kiegészíti a pénzügyi keretet a szükséges mértékre.

Terézváros

Terézvárosban Terézvárosi Tanévkezdő Csomag elnevezésű támogatási formát igényelhetik a lakosok. A támogatást utalvány formájában adja az önkormányzat, értéke 10 ezer forint/fő. Az utalványt jövedelemtől függetlenül igényelhetik (egy adatlap kitöltésével és leadásával) a 6-21 év közötti terézvárosi lakóhellyel, illetve nappali tagozatos általános iskolai vagy középfokú oktatási intézményi jogviszonnyal rendelkezők. Az idei évben összesen 1023 fő igényelte. Az arra rászorulóknak az eseti támogatás keretén belül pedig további segítség igénylésére is van lehetőség.

A lakosok pályázhatnak a Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj programra, illetve a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj programra is. A Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíjban (általános és középiskolások részére) összesen 30 fő részesülhet 12 hónapon át. Költségvetési előirányzata 10.920.000 forint, a támogatás összege 35.000 forint/hó/fő. A Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj 25 fő részére adományozható, amely 6 hónapra jár Költségvetési előirányzata 10.880.000 forint, összege 40.000 forint/hó/fő.

Szeged

Szegeden beiskolázási támogatást igényelhetnek a szülők, törvényes képviselők az általános iskolás gyermekeik beiskolázásához 10.000 forint/gyermek összegben. Az igénylés feltétele a szegedi lakóhely és az életvitelszerű szegedi tartózkodás, valamint, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli a kérelmező. A benyújtási határidő szeptember 15-e.

Békéscsaba

Az önkormányzat tanévkezdési támogatással nyújt segítséget. Tanévkezdési támogatásban részesülhetnek azok a békéscsabai lakóhellyel rendelkező az alapfokú vagy középfokú oktatásban részt vevő gyermekek, illetve felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytató fiatal felnőttek, akiknek családja a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzete miatt segítség nélkül nem képes fedezni. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135százalékát, (38.475,- Ft) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 százalékát (44.175,- Ft) nem haladja meg.

A tanévkezdési támogatás megállapítható akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (39.900,- Ft), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 százalékátát (45.600,- Ft) nem haladja meg. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a család ne rendelkezzen vagyonnal. A tanévkezdési támogatás igénybevételének feltétele, hogy a gyermek békéscsabai lakóhellyel rendelkezzen. A tanévkezdési támogatás összege átlagosan 5 ezer forint gyermekenként.

Felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíjban részesülhetnek azok a 25. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű – nappali tagozatos – alapfokozatot, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben folytatják tanulmányaikat, és az ezzel kapcsolatos költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem képesek fedezni.

A felsőfokú tanulmányokat támogató szociális ösztöndíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (39.900,- Ft), gyermekét egyedül nevelő kérelmező, egyedülálló kérelmező és a kérelmezőt egyedül nevelő szülő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170százalékát (48.450,- Ft) nem haladja meg. A szociális ösztöndíj a felsőfokú tanulmányok folytatása során évente két alkalommal, a tanév első, illetve második félévére állapítható meg a kérelem benyújtásának napjától az adott tanulmányi félév utolsó napjáig terjedő időszakra. Az ösztöndíj havi összege átlagosan 11 400 forint.

A békéscsabai kötödés erősítése érdekében született meg a “Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló rendeletét. A város Önkormányzata felsőoktatási hallgatói ösztöndíjjal és életkezdési támogatással segíti a békéscsabai fiatalok tanulmányait és pályakezdését. A “Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíj mértéke négy féléven keresztül félévenként 5 hónapra havonta 40 ezer forint (személyenként összesen legfeljebb 800 ezer forint). A “Békéscsaba hazavár!” életkezdési támogatás esetén az önkormányzat egyszeri 300 ezer forint támogatást nyújt, amely tényleges támogatást jelent a friss diplomások számára az önálló élet elkezdéséhez.

Kecskemét

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekenként 8 ezer forint egyszeri rendkívüli települési támogatást nyújt, amelyet a 2020/2021. tanévhez eddig 579 gyermek tekintetében állapították meg. Rendkívüli települési támogatásra jogosulttá válhat az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 34.200 forintot, gyermeket egyedül nevelő esetében a 42.750 forintot.

Az iskoláztatással kapcsolatos kiadásokat enyhíti a Magyar Államkincstár által a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére évente kétszer (augusztusban és novemberben) folyósított pénzbeli támogatás, amely gyermekenként 6.000 forint, halmozottan hátrányos helyzet fennállása esetében gyermekenként 6.500 forint értékű. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülhet az a kérelmező, akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 38.475,-Ft-ot, gyermeket egyedül nevelő személy esetében a 41.325,-Ft-ot, és vagyona a családban élők közül senkinek nincs.

A Kecskemét Városi Szociális Közalapítvány évente iskolakezdési támogatást nyújt a kecskeméti lakóhelyű gyermekeknek, amelyre pályázhatnak a családok. A 2020/2021. tanév kezdéséhez 60 családnak, ezen belül 118 gyermeknek nyújtott 1.770.000,-Ft összegben.

A fentieken túl Kecskemét Városi Szociális Közalapítvány évente a tanévkezdéssel egyidejűleg ösztöndíjpályázatot ír ki a kecskeméti általános felső tagozatos és középiskolás tanulók részére, amelyre a 4,5 és azt meghaladó tanulmányi eredményű tanulók pályázhatnak. A pályázati kiírás az iskolák részére kerül kiküldésre, a pályázatokat iskolai támogatással lehet benyújtani. A pályázatok elbírálását követően a Közalapítvány évente 20-30 tanulót részesít egyszeri 40.000 Ft-tól 80.000,-Ft-ig terjedő ösztöndíjban. Az iskolakezdéssel összefüggő kiadásokra a rendkívüli települési támogatás valamint az alapítványi pályázat még benyújtható, a kérelmek feldolgozása folyamatos.

Ez csak néhány példa arra, hogy milyen segítséget nyújtanak az önkormányzatok, érdemes felkeresni az adott önkormányzat honlapját.

Forrás: penzcentrum.hu