Kisgyerek

GYES 2018 – összeg, igénylés, utalási időpont

Ki jogosult GYES-re és milyen feltételekkel? Mekkora a GYES összege? Hogy lehet igényelni? Mikor érkezik meg a számlára vagy a lakcímre a pénz? Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.
2018. Január 04.
Mennyi GYES jár?

A gyermekgondozást segítő ellátásra, közismertebb nevén a GYES-re nem csak az édesanya lehet jogosult, hiszen ezt a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. A szülőkön kívül jogosult lehet rá a gyermeket saját háztartásában nevelő gyám is, kivéve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt. Összegyűjtöttünk minden hasznos információt arról, hogyan igényelhetitek meg a támogatást, és mekkora összegre számíthattok.

A GYES összege és utalási időpontja

A GYES havi összege egy gyermek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével ? ez jelenleg 28.500 forint ?, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Az ikergyermekek esetén azonos a nyugdíjminimum 200%-ával két gyermek esetén, 300%-ával hármas, 400%-ával négyes, 500%-ával ötös, 600%-ával hatos ikrek esetén. Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj is kerül levonásra.

A GYES-t utólag folyósítják az igénylő által megjelölt bankszámlára vagy lakcímre. Az ellátást számlára utalás esetén a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, lakcímre történő utalás esetén a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani.

Hogyan igényelhető a GYES?

A gyermekgondozást segítő ellátást a “Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására” nyomtatvány kitöltésével igényelheted meg, míg nagyszülő kérelmező esetében szükséges a “Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is. A kérelemben megtalálod, mely iratokat, iratmásolatokat vagy köteles benyújtani ahhoz, hogy jogosult lehess az ellátásra. Szülő esetében az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, illetve, ha az igénylő munkahelyén működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhely bírálja el a kérelmet, míg nagyszülő esetén az igénylő lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Késedelmes benyújtás esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától állapítható meg a jogosultság, amennyiben a feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Meddig kapnak GYES-t a jogosultak?

A GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig illeti meg a szülőt, illetve ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10. életévének betöltéséig folyósítják a támogatást. GYES a saját háztartásban gyermeket nevelő kiskorú szülőnek is jár, amennyiben gyermeke részére nem rendeltek ki gyámot, illetve amennyiben a gyermeke részére kirendelt gyámmal nem él egy háztartásban. Ha gyermekének gyámjával egy háztartásban élnek, a gyermek után a gyám igényelheti a gyermekgondozást segítő ellátást.

Az örökbefogadó szülőnek is jár a GYES

Örökbefogadó szülő a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig akkor is jogosult GYES-re, ha a gyermek a 3. életévét már betöltötte illetve az ikergyermekek már tankötelesek, de a 10. életévüket még nem töltötték be. Az ellátásra való jogosultsága az előbbiekben meghatározott életkor betöltését követően a jogosultság kezdő időpontjától számítva hat hónappal meghosszabbodik, maximum a gyermek 10 éves koráig, ha az örökbe fogadni szándékozott gyermek a 3. illetve a 10. életévét az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő 6 hónapon belül tölti be, illetve ikergyermekek esetén az örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő 6 hónapon belül a gyermekek tankötelessé válnak.

Igénybe veheti a nagyszülő is a GYES-t?

GYES-re jogosult lehet a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, illetve annak együtt élő házastársa, tehát a nagyszülő, ugyanazon feltételek teljesülése mellett, amelyeket a szülők esetében is figyelembe vesznek. A nagyszülő akkor veheti igénybe a gyermekgondozást segítő ellátást, ha:

 • a gyermek az első életévét betöltötte
 • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik
 • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozást segítő ellátásról lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozást segítő ellátásnak nagyszülő részéről történő igénylésével
 • vagy a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak
 • A jogosult nagyszülő kereső tevékenységet a gyermek hároméves kora után csak heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, de amennyiben a munkavégzés az otthonában történik, úgy időkorlátozás nélkül.

Mikor nem jár a szülőnek a GYES?

Nem jár GYES abban az esetben, ha a szülő:

 • a fél évesnél fiatalabb gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezi el
 • a gyermek fél éves kora előtt keresőtevékenységet folytat
 • olyan gyermek után igényli az ellátást, akit a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el
 • előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti
 • amennyiben a gyermekgondozási támogatásban részesülő személy az általa nevelt gyermek halála miatt elveszti támogatásra való jogosultságát
 • rendszeres szociális pénzellátásban részesül

Forrás: allamkincstar.gov.hu

További családi ellátásokkal kapcsolatos információk: