Gyerek

Családi pótlék 2018

Az állam családi pótlék formájában járul hozzá a gyermekek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez, amelyet nevelési ellátásként, illetve iskoláztatási támogatásként igényelhetnek meg a családok.
2017. December 14.
Családi pótlék 2018

A nevelési ellátás a gyermek után születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár. Tankötelezetté abban az évben válik a gyermek, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, de legkésőbb az azt követő évben, viszont akinél a szakértői bizottság javasolja, hogy további egy évig óvodai ellátásban részesüljön, ő csak utána lesz tankötelezett.

Iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára jár. Ha a gyermek a tankötelezettség megszűnését követően még mindig folytat tanulmányokat köznevelési intézményben tanulmányokat, a támogatás annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén pedig a 23. életévét betölti.

Mekkora összegű családi pótlék jár a családoknak?

A családi pótlék összegét 2018-ban is az határozza meg, hogy hány gyermeket nevelnek egy háztartásban, illetve hogy egyedülálló szülő neveli-e a gyermeket. Az összegek 9 év után sem emelkednek, így a következőképpen alakulnak:

– egy gyermekes család esetén 12 200 forint

– egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint

– kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint

– két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 14 800 forint

– három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint

– három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23 300 forint

– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a gyermek után 25 900 forint

Kinek jár a családi pótlék?

Az ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, ezért az egyik szülő igényelheti csak meg. Azonban ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra 50-50 %-os arányban mindketten jogosultak lehetnek. A nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra a gyermek tankötelezettségének figyelembe vételével jogosult:

– a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,

– a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastársa,

– az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,

a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,

– a nevelőszülő, a gyám,

– illetve az a személy, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték.A nevelési ellátást saját jogán is kérelmezheti az az ügyfél, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt, míg az iskoláztatási támogatást saját jogán kérelmezheti az, aki köznevelési intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megszűnt, és

– akinek mindkét szülője elhunyt,

– akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

– aki kikerült a nevelésbe vétel alól,

– akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,

– aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban,

– a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

Hogyan igényelheted meg a családi pótlékot?

A családi pótlék nem jár alanyi jogon, ahhoz, hogy a családok megkapják, kérelmet kell benyújtani a Kérelem a családi pótlék megállapítására elnevezésű nyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell az ellátást igénylő személy, valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait igazoló dokumentumot, amely lehet érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány – például útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély. Ezeket a dokumentumokat elegendő fénymásolatként benyújtani, amit a kérelmező a fénymásolaton történő aláírásával hitelesít.

Lehetőleg eredetiben kell csatolni a gyermek tartós betegségét, súlyos fogyatékosságát igazoló szakorvosi igazolást, illetve a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást a családi pótlék igényléséhez.A családtámogatási ellátásra való jogosultságot szintén igazolnia kell a kérelmezőnek, amelyet megtehet:

– a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával,

– a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának csatolásával,

– a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával,

– az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával,

– míg az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával.

A családi pótlékot akár ügyfélkapun keresztül is meg lehet igényelni, ezt itt teheted meg.

Mikor várhatod a családi pótlék kifizetését?

A családi pótlék a kérelem benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultság fennáll. A családtámogatási ellátást visszamenőleg, legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultság már ettől az időponttól kezdve fennállt. A folyósítás utólag történik, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, míg fizetési számlára utalás esetében a 3. napjáig.

További információk a Magyar Államkincstár oldalán találhatók.

Kapcsolódó cikkeink családi ellátások témában:

Csecsemőgondozási díj – CSED 2018

A gyermeknevelési támogatás – GYET

A gyermekgondozási díj – GYED