Gyerek

Családi pótlék 2016

A családi pótlék nem alanyi jogon jár: igényléséhez kérelmet kell benyújtani a megfelelő formanyomtatványon. Összegét a gyermekek száma és az határozza meg, hogy egyedül vagy párunkkal közösen neveljük-e a gyermeket.
2016. Január 11.

A gyermek tankötelessége szerint kétfelé bontották – nevelési és iskoláztatási támogatásra. A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, valamint a már nem tanköteles, de középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítják.(A családi pótlék igénylő nyomtatvány a linkre kattintva letölthető.)

A családi pótlék összege 2016-ban:

Egy gyermekes család esetén: 12 200 Ft

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 13 700 Ft

Két gyermekes család esetén (gyermekenként): 13 300 Ft

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként): 14 800 Ft

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként): 16 000 Ft

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17 000 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén: 23 300 Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén: 25 900 Ft

Ugyanazon gyermek után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg, kivéve, ha jogerős bírósági döntés alapján a szülők felváltva gondozzák gyermeküket. Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot – együttes nyilatkozatuk alapján – bármelyik szülő igényelheti, nyilatkozatuk szerint gyermekenként.

Megállapodás hiányában az ellátást igénylő szülő személyéről – kérelemre – a gyámhatóság dönt. Az után a gyermek után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak, iskoláztatási támogatás nem folyósítható. Amennyiben a tizennyolcadik életévét betöltött gyermeknek rendszeres jövedelme van, úgy a részére megállapított családi pótlék folyósítását a negyedik hónaptól mindaddig szüneteltetni kell, amíg rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

Nevelési ellátás:

Nevelési ellátásra jogosult…

 • a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a gyám, illetve az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.
 • 2016. január 1-től nevelési ellátásra és iskoláztatási támogatásra lesz jogosult a szülővel együtt élő élettárs is, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja.

  Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.

  Azon gyermek után, aki tizenhatodik életévének betöltését követően befejezte a tanulmányait, szintén lehet ellátást igényelni. Erre jogosult a tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési igény tényét megállapító szakértői vélemény alapján középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermek, valamint azon tizenhatodik életévét betöltött gyermek, aki tankötelezettségét fejlesztő nevelés-oktatás, vagy fejlesztő iskolai oktatás keretében teljesítette.

  Iskoláztatási támogatás:

  Iskoláztatási támogatásra jogosult a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van. Jogosult a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt, a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt, a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel, továbbá a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

  Az iskoláztatási támogatás folyósítható a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a huszadik, sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét betölti.

  Továbbá folyósítható a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára. Az iskoláztatási támogatást a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára is folyósítják.

  Családi pótlék igényléséhez szükséges benyújtani a

 • Személyi azonosításához szükséges iratot (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél)
 • Külföldi állampolgár esetében érvényes bevándorlási, letelepedési engedélyt, magyarországi tartózkodásra jogosító egyéb iratot, EU Kék Kártyát
 • Szülővel együtt élő társ igénybevétele esetén a házassági anyakönyvi kivonatot (bejegyzett élettárs esetén az ezt igazoló okiratot)
 • Gyámság esetén a jogcímet igazoló gyámhatósági határozatot
 • Amennyiben a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor az erről szóló orvosi igazolást
 • Amennyiben a családi pótlék összegének meghatározásakor figyelembe vehető gyermek felsőoktatási intézmény hallgatója, akkor a hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást
 • Amennyiben a kérelmező középfokú vagy felsőfokú tanulmányainak folytatása miatt egyedülállónak minősül, akkor a tanulói / hallgatói jogviszonyról szóló igazolást
 • mennyiben a kérelmező nyugellátása, megváltozott munkaképessége, idős kora, valamint jövedelmi viszonyai okán minősül egyedülállónak, akkor az ellátást megállapító és a folyósított összegről szóló igazolást
 • Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermek tanulói jogviszonyát megszüntették tankötelezettségének megszűnése miatt, akkor igazolást a tanulói jogviszony megszűnéséről.
 • A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Igazgatóságánál, a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik társadalombiztosítási vagy családtámogatási kifizetőhely, e kifizetőhelynél lehet benyújtani.

  A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az iratok szkennelés útján is csatolhatók. A Magyar Államkincstár Igazgatóságának címei, ügyfélszolgálatainak címei és az ügyfélfogadás időpontja megtalálható a www.allamkincstar.gov.hu weblapon.

  A családi pótlék a kérelem benyújtásának időpontjától jár, amennyiben a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. Késedelmes benyújtás esetén visszamenőleg legfeljebb két hónapra állapítják meg.

  További információk a kormány családi tudakozójában.

  Kapcsolódó cikkeink:

 • Gyermekgondozási segély (GYES) 2016
 • Gyermekgondozási díj – GYED 2016
 • Gyermeknevelési támogatás – GYET 2016
 • Anyasági támogatás 2016
 • Csecsemőgondozási díj – CSED 2016